Administracja ogólna:

a) sporządzanie dokumentacji aktualizacyjnej płatnika lub ubezpieczonego,

b) korekty błędów generowanych przez system komputerowy ZUS,

c) korespondencja z ZUS i innymi instytucjami,

d) przekaz elektroniczny deklaracji rozliczeniowych,

e) konsultacje i uzgodnienia z prowadzącym pracownikiem Zleceniobiorcy,

f)odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę.

Rozliczenia płac i ZUS:

wprowadzenie do systemu komputerowego zatrudnionego lub zwolnionego pracownika,

obliczanie dodatkowych składników wynagrodzenia /ekwiwalenty, dodatki, odprawy, ryczałty/na podstawie informacji otrzymanej od Zleceniodawcy,

sporządzanie listy płac pracowników z uwzględnieniem absencji,

zgłaszanie płatnika, ubezpieczonego do ubezpieczeń społecznych lub zdrowotnych,

sporządzenie raportów miesięcznych i deklaracji rozliczeniowych wraz z dowodami zapłaty,

wyrejestrowanie płatnika, ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego,

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłku chorobowego,

dokonywanie korekt i rozliczanie nadwyżek związanych z wypłatą zasiłku chorobowego,

dostarczanie do ZUS kompletu dokumentacji zwolnień lekarskich,

wprowadzenie do listy płac zmian wynagrodzeń uczniów,

sporządzanie deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy wraz z przelewami,

przygotowanie zasiłkowej listy płac,

sporządzanie raportów do Narodowego Funduszu Zdrowia,

prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,

korekty nie spowodowane winą Zleceniodawcy,

kontrola terminów płatności zaliczek i składek ubezpieczeniowych.