Ogólnopodatkowa obsługa firmy:

a) aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym oraz składanie niezbędnych
informacji, po ich otrzymaniu od Zleceniodawcy,

b) bieżące sygnalizowanie o zmianach w prawie podatkowym i bilansowym,

c) aktywny udział w postępowaniu kontrolnym przeprowadzanym w siedzibie Zleceniobiorcy, dotyczącym okresu prowadzenia przez niego ksiąg podatkowych, poprzez składanie ustnych i pisemnych wyjaśnień,

d) odpowiedzialność odszkodowawcza za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę,

e) konsultacje i uzgodnienia z prowadzącym pracownikiem Zleceniobiorcy,

f) konsultacje i uzgodnienia z Zleceniobiorcą,

g) kontrola marży i wskaźnika dochodowości po zakończeniu roku podatkowego.

Prowadzenie księgi, rejestrów VAT i innych wymaganych ewidencji:

a) odbiór i weryfikacja rachunkowa dokumentacji źródłowej,

b) weryfikacja dokumentacji księgowej pod względem formalnym

c) ocena dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidocznienia w księdze,

d) sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji,

e) rozliczanie raportów fiskalnych, sporządzanie faktur wewnętrznych oraz uzgodnienia sprzedaży,

f) wprowadzanie zapisów do ksiąg,

g) dokonanie wydruków księgi w celu sporządzenia miesięcznego rozliczenia w podatku dochodowym,

h) dokonanie wydruków rejestrów w celu rozliczenia podatku VAT,

i) rozliczenie podatków w deklaracjach w podatku dochodowym, w podatku VAT oraz przygotowanie stosownych przelewów,

j) przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z umową.